Phần 5: Phân tích hiệu quả kinh tế-xã hội của Chương trình

0
658
  1. So với mục tiêu và thiết kế Chương trình, dự án

Các lợi ích và tác động về kinh tế – xã hội của Chương trình phát triển ngành trên cơ sở các kết quả và mục tiêu đạt được.

Chương trình phát triển ngành mang đến nhiều cơ hội giúp Việt Nam đạt các mục tiêu phát về kinh tế xã hội nhờ việc cung cấp các hỗ trợ về mặt chính sách giúp: (i).Tăng cường tiếp cận và công bằng trong giáo dục trung học, đặc biệt là tại các vùng nông thôn, vùng khó khăn và vùng sâu vùng xa thông qua các hoạt động, đặc biệt vấn đề chất lượng giáo dục được chú trọng, việc các trường chất lượng cao được hỗ trợ, xây dựng trang thiết bị; hỗ trợ TTGDTX nhằm tăng số lượng nữ giới và người dân tộc thiểu số, người có hoàn cảnh khó khăn theo học trung học đồng thời giúp thực hiện mục tiêu phổ cập trung học cơ sở; (ii) Đưa và phân luồng các vấn đề về giới và dân tộc thiểu số vào quá trình xây dựng chương trình và tài liệu hướng dẫn, đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý nhà trường, nội dung giáo dục toàn diện và học tập thân thiện với trẻ em; (iii) Thí điểm kế hoạch chuyển tiền mặt có điều kiện nhằm mở rộng hỗ trợ tài chính tới các gia đình và trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn giúp họ tiếp tục học hết trung học phổ thông.

Chương trình giúp cho nâng cao chất lượng giáo dục trung học, một mặt sẽ mang đến chất lượng đầu vào tốt hơn cho giáo dục sau trung học vốn đang rất cần ở Việt Nam và mặt khác sẽ tạo ra lực lượng lao động tốt hơn và có khả năng thích nghi với thị trường hơn nếu họ đã học xong giáo dục trung học và dạy nghề. Bằng sự gắn kết chặt chẽ với thị trường lao động thông qua việc giám sát thường xuyên các tín hiệu thị trường tại địa phương và các vùng miền, những nội dung trên lớp học và nhu cầu ngoài thị trường sẽ gần nhau hơn.

Tác động của Chương trình là chất lượng, kết quả học tập của học sinh được cải thiện, phạm vi bao phủ của GDTrH công bằng hơn và hệ thống GDTrH được củng cố nhằm góp phần đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế xã hội mang tính cạnh tranh của Việt Nam. Kết quả của Chương trình là năng lực hệ thống giáo dục được củng cố, các chính sách và thể chế chặt chẽ hơn hướng dẫn và hỗ trợ cho sự phát triển của GDTrH có chất lượng.

Các nghiên cứu khảo sát trên học sinh sau tốt nghiệp thường xuyên được tiến hành trong quá trình thực hiện Chương trình phát triển ngành sẽ tạo điều kiện tổng hợp, phân tích và phổ biến dữ liệu tại các cấp tỉnh, vùng và quốc gia.

Chương trình được mong đợi là sẽ có tác động tích cực đến năng suất chung của lực lượng lao động ở Việt Nam.

  1. Tác động đối với ngành

Tác động của Chương trình là chất lượng, kết quả học tập của học sinh được cải thiện, phạm vi bao phủ của GDTrH công bằng hơn và hệ thống GDTrH được củng cố nhằm góp phần đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế xã hội mang tính cạnh tranh của Việt Nam. Kết quả của Chương trình là năng lực hệ thống giáo dục được củng cố, các chính sách và thể chế chặt chẽ hơn, hướng dẫn và hỗ trợ cho sự phát triển của GDTrH có chất lượng.

Kết quả học tập của học sinh trung học sẽ tốt hơn nhờ sự kết hợp hợp lý giữa việc tăng số học sinh, tăng tính phù hợp của chương trình học, tăng hiệu quả quản lý nhà trường và tăng số lượng giáo viên được bồi dưỡng. Kết quả học tập của học sinh trung học Việt Nam cũng sẽ được so sánh với học sinh cùng độ tuổi của các nước khác trong Chương trình PISA mà Việt Nam đã sớm chuẩn bị để kịp tham gia vào năm 2012. Các thông tin có được sau khi tham gia PISA sẽ tạo cơ sở cho cuộc cải cách chương trình trung học lớn mà lần đầu tiên sẽ đưa mức hoạt động so sánh của Việt Nam theo một hướng đi cụ thể. Đây sẽ là cơ sở cho một bước tiến lớn giúp đạt được mục tiêu xây dựng lực lượng lao động có khả năng cạnh tranh quốc tế. Sự đồng đều hơn về số năm được đi học của học sinh giữa các đối tượng khác nhau được cải thiện đáng kể cũng là một lợi ích được mong đợi từ dự án nhờ việc trợ cấp tốt hơn của Chính phủ dành cho các nhóm dân tộc ít người và cho các hộ gia đình nghèo.

Về mặt thể chế, Các Cục, Vụ, Viện liên quan chính thuộc BGDĐT cụ thể là Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục thường xuyên, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Cục Công nghệ thông tin, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Cục Cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Học viện quản lý giáo dục, Nhà xuất bản Giáo dục, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục sẽ được nâng cao năng lực quản lý trong quá trình tham gia các hoạt động của Chương trình. Một số cán bộ, chuyên gia cao cấp, chuyên gia và chuyên viên được đào tạo/bồi dưỡng thông qua các khóa đào tạo ngắn hạn tại các nước tiên tiến trong các lĩnh vực chính như nghiên cứu chiến lược, chính sách, kế hoạch phát triển giáo dục, phát triển chương trình, kiểm định chất lượng, đánh giá, từ đó sẽ góp phần nâng cao hiệu quả cho các cải cách dài hạn và trung hạn của ngành.

  1. Tính bền vững của chương trình

– Chương trình phát triển GDTrH gồm 2 phần: các hoạt động phát triển chính sách và hỗ trợ đầu tư đã có tác động tích cực đối với sự nghiệp đổi mới giáo dục nói chung và đặc biệt đối với giáo dục trung học nói riêng. Hoàn thành chương trình, tình hình GDTrH sẽ được cải thiện và với sự ưu tiên đầu tư của Nhà nước ngày càng tăng cùng với chính sách huy động tối đa các nguồn lực của xã hội cho giáo dục chắc chắn những kết quả của Chương trình sẽ được duy trì và phát triển, góp phần quan trọng vào việc đạt được các mục tiêu chiến lược của giáo dục Việt Nam trong những thập kỉ tới.

– Mục tiêu của Chương trình phát triển giáo dục trung học phù hợp với các mục tiêu của các Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2001 – 2010 và Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 – 2020 cũng như mục tiêu của Kế hoạch quốc gia về giáo dục cho mọi người (EFA), Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs).

– Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã hỗ trợ theo các nhu cầu cần thiết để Chương trình được thực hiện đúng tiến độ và hiệu quả trên cơ sở cùng phối hợp thực hiện với Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục, Kế hoạch phát triển tổng thể giáo dục trung học giai đoạn 2011 – 2015 và đặc biệt chú trọng đầu tư cho các địa phương có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn nhằm đạt được mục tiêu Phổ cập giáo dục trung học cơ sở bền vững.

– Trong bối cảnh thực hiện cơ chế phân cấp quản lý toàn diện của ngành giáo dục hiện nay, các đơn vị quản lý giáo dục ở cấp địa phương đã và đang được nâng cao năng lực thông qua các quy định mới về quản lý, sẽ là nhân tố quan trọng đảm bảo để các chương trình dự án của Chính phủ cũng như các chương trình, dự án của các nhà tài trợ quốc tế trong lĩnh vực giáo dục trung học thành công

KẾT LUẬN CHUNG: Chương trình phát triển giáo dục trung học đã thành công đối với việc tăng cường năng lực quản lý giáo dục trung thông qua chương trình chính sách; điều chỉnh phù hợp để kiểm định quốc gia và các chuẩn quốc gia cho trường trung học; đề xuất chiến lược mới về quản lý nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng để tăng cường tính cạnh tranh quốc tế; trình độ và các kỹ năng nghề nghiệp của giáo viên trung học đựơc cải thiện; Cải tiến hệ thống đánh giá kết quả học tập của học sinh; Chương trình giáo dục trung học được cập nhật thường xuyên; tăng cường công nghệ thông tin và truyền thông; tăng cường năng lực dạy, học ngoại ngữ; Hỗ trợ tác động chất lượng học sinh năng khiếu. Đổi mới kiểm tra đánh giá;  Đánh giá học sinh theo các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế đã được thực hiện thành công; Tăng cường tiếp cận giáo dục và bình đẳng cho các nhóm khó khăn; Giáo dục thường xuyên được tăng cường; Mở rộng cơ hội cho học sinh khuyết tật; thí điểm chương trình cấp học bổng cho học sinh THCS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo hình thức chuyển tiền có điều kiện.Tăng cường năng lực giám sát và triển khai Chương trình. Chương trình để được triển khai theo đúng kế hoạch. Khung thiết kế và giám sát đã chứng tỏ hữu ích trong việc giám sát tiến độ đạt được các kết quả đầu ra của Chương trình,

0 BÌNH LUẬN