Phần 3: Các hợp phần của Chương trình

0
195

1. Thành phần 1: Tăng cường năng lực quản lý Giáo dục Trung học

Mục tiêu chính của thành phần này nhằm hỗ trợ tăng cường năng lực cho cán bộ quản lý ngành giáo dục về xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch giáo dục trung học; Kiểm định, đánh giá chất lượng trường THCS, THPT theo các tiêu chí kiểm định chất lượng, mức chất lượng tối thiểu và chuẩn quốc gia; Hỗ trợ thành lập các đơn vị kiểm định chất lượng độc lập cấp quốc gia và tăng cường năng lực quản lý nhân sự, cải thiện cơ chế sử dụng, đãi ngộ đối với giáo viên trung học đạt chuẩn nghề nghiệp. Thành phần 1 gồm có 4 tiểu thành phần:

a) Tiểu thành phần 1: Tăng cường năng lực xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch giáo dục trung học

Chương trình phối hợp tổ chức, thực hiện, hỗ trợ các khóa đào tạo  trong nước và nước ngoài về xây dựng kế hoạch chính sách mang tính chiến lược giai đoạn mới cho cán bộ của các đơn vị liên quan đến quản lý giáo dục trung học.

– Đào tạo cán bộ ở nước ngoài về xây dựng chiến lược, chương trình và Kế hoạch tổng thể phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2011-2015.

– Tổ chức các hội thảo quốc gia về kết quả thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch tổng thể phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2006-2010 và đánh giá bước đầu thực hiện Kế hoạch tổng thể phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2011-2015.

b) Tiểu thành phần 2: Kiểm định, đánh giá chất lượng các trường trung học theo chuẩn quốc gia và các tiêu chí về kiểm định chất lượng trường trung học.

Chương trình phát triển giáo dục trung học đã phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ GDĐT:

Hoàn thành xây dựng các văn bản pháp quy về trường chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng các trường trung học và hướng dẫn việc tổ chức thực hiện phù hợp với yêu cầu của sự phát triển giáo dục trong giai đoạn mới;

Tổ chức kiểm định thí điểm 30 trường THCS, THPT, tổng kết đánh giá thí điểm;

Hỗ trợ triển khai thí điểm tại 3 vùng (miền Bắc, miền Nam và miền Trung) về đánh giá chất lượng các trường THCS, THPT theo chuẩn quốc gia và các tiêu chí về kiểm định chất lượng trường trung học;

Giúp các trường THCS, THPT xây dựng kế hoạch trường đạt chuẩn tối thiếu và chuẩn quốc gia trên cơ sở kết quả kiểm định, đánh giá chất lượng;

Tuyển chọn và đưa đi tập huấn nước ngoài 10 chuyên gia về kiểm định chất lượng giáo dục trong thời gian 2 tuần;

Thông qua 6 cuộc hội thảo với sự tham gia của 1.522 đại biểu; 02 hội nghị tổng kết công tác kiểm định, hỗ trợ kiểm định và đánh giá chất lượng giáo dục trung học với 542 đại biểu là CBQL, chuyên gia kiểm định chất lượng giáo dục các cấp tham dự. Tổ chức tập huấn cho 2.773 CBQL chuyên môn, chuyên gia kiểm định chất lượng giáo dục, thanh tra giáo dục các cấp; giáo viên cốt cán trung học về kiểm định chất lượng trường trung học (tự đánh giá và đánh giá ngoài), trong đó:

Những cán bộ tham gia hội thảo, tập huấn đồng thời được cung cấp tài liệu có liên quan trực tiếp đến công tác kiểm định. Vì thế,  đã giúp đội ngũ CBQL, kiểm định viên các cấp quản lý giáo dục, giáo viên cốt cán và các nhà trường cơ bản nắm vững mục đích, yêu cầu và mục tiêu cũng như nghiệp vụ đánh giá trường trung học để triển khai tại các địa phương trong phạm vi toàn quốc.

Đến nay, phong trào xây dựng trường chuẩn quốc gia và việc tổ chức đánh giá chất lượng các trường trung học đã đi vào nề nếp, có chất lượng góp phần quan trọng duy trì kỷ cương nhà trường trong những năm qua.

c) Tiểu thành phần 3: Hỗ trợ thành lập đơn vị kiểm định chất lượng độc lập cấp quốc gia

Chương trình phối hợp tổ chức, thực hiện chủ trương xây dựng hệ thống tổ chức kiểm định độc lập về chất lượng giáo dục và triển khai kiểm định các cơ sở giáo dục trung học công lập và ngoài công lập, công bố công khai kết quả kiểm định và thực hiện xếp hạng các cơ sở giáo dục trung học. Bộ GDĐT đã có Quyết định 83/2008/QĐ-BGDĐT qui định qui trình và tiêu chí kiểm định tất cả các cơ sở giáo dục cả công lập và ngoài công lập. Chương trình hỗ trợ Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện chủ trương này đối với các trường trung học.

– Trung tâm đánh giá chất lượng giáo dục độc lập cấp quốc gia được thành lập và được cung cấp trang thiết bị, tài liệu cho văn phòng làm việc của các Ban, Trung tâm; tập huấn tăng cường năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho các thành viên của các Ban đánh giá, kiểm định chất lượng;

– Có 126 cán bộ Sở GDĐT được tham gia các khoá tập huấn trong nước về kiểm định chất lượng trường học và 16 cán bộ chuyên trách công tác kiểm định của Bộ và Sở tham gia tập huấn ngắn hạn ở nước ngoài về chuẩn trường học, nghiên cứu về chất lượng trường học và kiểm định chất lượng trường trung học. Đây là những cán bộ nòng cốt nghiên cứu và đánh giá về chất lượng trường trung học.

d) Tiểu thành phần 4: Tăng cường năng lực quản lý nhân sự, cải thiện cơ chế sử dụng, đãi ngộ đối với giáo viên trung học đạt chuẩn nghề nghiệp

Trên cơ sở chính sách mới về quản lý nhân sự được xây dựng, tổ chức bồi dưỡng tập huấn cán bộ quản lý giáo dục các cấp; đổi mới phương thức quản lý nhân sự theo hướng đánh giá, sử dụng và đãi ngộ theo năng lực chuyên môn, kết quả hoạt động của giáo viên nhằm tăng động lực phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên.

Bộ GD&ĐT đã phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Giáo dục giai đoạn 2011-2020 (Quyết định 6639/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2011).

Chiến lược mới về quản lý và phát triển nguồn nhân lực đã được phê duyệt.

Kết hợp với Cục NGCBQLGD tổ chức khảo sát, kiểm tra, đánh giá công tác quản lý nguồn nhân lực gắn với việc thực hiện chuẩn nghề nghiệp giáo viên Trung học tại Hà Tĩnh theo yêu cầu của Bộ. Trên cơ sở kết quả khảo sát, đã xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng hỗ trợ GV đạt chuẩn mức thấp cho phù hợp với thực tế.

Tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá việc thực hiện và tác động của chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học và chuẩn hiệu trưởng trong Chiến lược phát triển nguồn nhân lực vào Q4/2013.

– Các cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục của 63 tỉnh/thành phố đã được tập huấn tăng cường năng lực quản lý nhân sự.

– Cung cấp tài liệu hướng dẫn cho cán bộ dự tập huấn.

– Nghiên cứu về tác động của chuẩn giáo viên và chuẩn hiệu trưởng trung học. Hiệu trưởng các trường THCS, THPT đã được tập huấn đánh giá tác động chuẩn nghề nghiệp giáo viên và chuẩn hiệu trưởng đối với công tác quản lý giáo dục.

Tổ chức các cuộc Hội thảo khoa học (5 cuộc) về Xây dựng quy định đánh giá giờ dạy giáo viên trung học; về Đánh giá tình hình thực hiện Thông tư 59 về định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường chuyên biệt công lập; về Xây dựng bộ tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh nghề nghiệp và xác định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập; về Tổng kết công tác triển khai thực hiện đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp; về Nâng cao hiệu quả sử dụng cán bộ, giáo viên theo luật viên chức. Số đại biểu tham gia là 934 CBQL và chuyên gia các cấp giáo dục; giảng viên các trường sư phạm và giáo viên trung học, kết quả đã giúp các cơ quan quản lý bố trí , sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, viên chức trong đơn vị theo đúng khả năng chuyên môn, nâng cao hiệu quả sử dụng cán bộ. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL,  giáo viên phù hợp với địa phương, vùng miền và từng vị trí công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

2. Thành phần 2: Nâng cao chất lượng Giáo dục Trung học nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong thời kỳ phát triển và hội nhập

Chương trình đã cung cấp các trang thiết bị dạy học phù hợp với yêu cầu của các trường chất lượng cao cho 31 trường THCS và 42 THPT đạt chuẩn quốc gia, chất lượng cao; cho các trường THPT chuyên trong việc ứng dụng CNTT, dạy học ngoại ngữ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; đào tạo tập huấn bồi dưỡng giáo viên về ngoại ngữ, CNTT; hỗ trợ tài liệu và thực hiện dạy học, hội thảo, hội nghị trên mạng nội bộ, internet, e-learning.

a) Tiểu thành phần 1: Nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp của giáo viên trung học.

Tiếp nhận kết quả xây dựng chuẩn Hiệu trưởng và chuẩn giáo viên trung học của Dự án Phát triển giáo viên THPT và TCCN. Chương trình đã hỗ trợ việc hướng dẫn triển khai hệ thống chuẩn này ở các địa phương. Trên cơ sở tổng kết việc triển khai bộ chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên trung học, chuẩn hiệu trưởng và những tác động của các bộ chuẩn này và đã xây dựng chương trình bồi dưỡng cho các đối tượng chưa đạt chuẩn, hoặc đã đạt chuẩn nhưng vẫn còn yếu ở một số lĩnh vực, làm cơ sở cho công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trong các cơ sở giáo dục cũng như hoạt động bồi dưỡng thường xuyên theo chu kỳ và tự bồi dưỡng giáo viên.

Đã thí điểm thực hiện Kế hoạch Đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp và cấp chứng nhận hành nghề cho các giáo viên được đánh giá đạt chuẩn. Chương trình phối hợp với Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tiến hành thí điểm ở 2 tỉnh Lào Cai và Lạng Sơn: Khảo sát, đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp và thí điểm cấp giấy chứng nhận cho 140 giáo viên đạt chuẩn tại tỉnh Lào Cai trong tháng 8 năm 2012.

Tổng hợp kết quả đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên trên phạm vi toàn quốc năm học 2013- 2014:  xếp loại Xuất sắc đạt tỷ lệ 45,4%, loại Khá đạt 39,1%, loại TB đạt 14,3%, loại Kém đạt 1,3%. Qua khảo sát cho thấy, việc thực hiện đúng quy trình đánh giá GV theo chuẩn giúp CBQL, GV có những chuyển biến tích cực: Việc tự giác học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là về CNTT được nâng lên rõ rệt. Phương pháp dạy học và giáo dục học sinh được đổi mới; GV có ý thức trách nhiệm cao hơn với học sinh; hành vi, ứng xử, lối sống, tác phong chuẩn mực, mô phạm hơn. Có bản lĩnh nghề nghiệp, thẳng thắn và trung thực trong nhận xét, đánh giá đồng nghiệp; phát huy được tính dân chủ trong sinh hoạt chuyên môn, góp phần tích cực vào xây dựng khối đoàn kết, thống nhất ý chí hành động trong đơn vị. Sau đánh giá theo chuẩn năm học 2011- 2012, các GV cho rằng đã hiểu hơn các lĩnh vực thuộc năng lực nghề nghiệp của mình (88,8 %), chủ động hơn trong việc nâng cao năng lực (84,9 %), biết dựa vào chuẩn để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cá nhân (89,4%), đặc biệt là biết tự học để nâng cao trình độ (70 %). Có 90,5 % hiệu trưởng cho rằng, đa số GV đã chủ động nâng cao năng lực chuyên môn sau khi được đánh gia theo chuẩn. Các CBQL phòng/sở cho rằng, sau đánh giá họ đã nâng cao nhận thức về vai trò của chuẩn như là một công cụ để xây dựng và phát triển đội ngũ (91,5 %), biết xây dựng và đề xuất được các giải pháp nâng cao năng lực cho đội ngũ theo chuẩn (89,8 %). Các Tổ chuyên môn đã có định hướng nâng cao chất lượng hoạt động và gắn các chuyên đề sinh hoạt chuyên môn với nhu cầu bồi dưỡng theo chuẩn của đa số GV, quan tâm sát sao trong xây dựng và lưu trữ hồ sơ nguồn minh chứng cho tổ của mình.

Trên cơ sở của việc đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên, dự thảo về chương trình bồi dưỡng HT, GV trung học theo chuẩn đã được hoàn thành trình Bộ GDĐT và đã được ban hành. Hiện đang triển khai đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên trung học toàn quốc, những giáo viên đạt chuẩn sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề.

Việc đào tạo và bồi dưỡng giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp và những giáo viên còn hạn chế, cần được nâng cao năng lực ở một số lĩnh vực đã được Chương trình đặc biệt quan tâm. Cán bộ Sở GDĐT, đại diện các trường CĐSP, ĐHSP, giáo viên trung học tham gia các lớp bồi dưỡng và được cung cấp tài liệu về chương trình bồi dưỡng cho giáo viên chưa đạt chuẩn hoặc đạt chuẩn ở mức thấp.

Tập huấn về dạy học, kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kỹ năng chương trình THCS và THPT các môn học cho 5.451 giáo viên cốt cán; về giá trị sống, kỹ năng sống; công tác tư vấn tâm lý học đường; công tác GVCN trong trường trung học;  tích hợp nội dung cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào bài dạy cho 4.626 CBQL, giáo viên cốt cán trung học.

Từ  năm 2011 đến 2015 có  5.830 CBQL, GV đã được tập huấn về đổi mới sinh hoạt của tổ, nhóm chuyên môn qua nghiên cứu bài học trong trường THCS, THPT; về các nội dung để đạt chuẩn; về đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh; về phương pháp “Bàn tay nặn bột”; về sử dụng di sản văn hóa trong dạy học; về giáo dục kinh doanh trong trường trung học; được tham gia hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo trong các trường đại học và cao đẳng sư phạm.

Giáo viên trung học chưa đạt chuẩn hoặc đạt chuẩn ở mức thấp được hỗ trợ nâng cao trình độ  theo quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cán bộ quản lý tại các trường trung học từ cấp tổ trưởng trở lên đều được bồi dưỡng về phương pháp quản lý, đổi mới cách thức tổ chức các hoạt động phù hợp với từng cấp học và từng đối tượng giáo viên.

Giáo viên cốt cán trung học (kể cả trường dân tộc nội trú, bán trú) được trang bị nội dung, phương pháp thực hiện việc dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng; được nâng cao năng lực, bồi dưỡng kiến thức, trang bị kỹ năng giáo dục đạo đức, giá trị sống – kỹ năng sống; tư vấn tâm lý học đường và công tác giáo viên chủ nhiệm học sinh trung học. Họ hoàn toàn tự tin, chủ động trong quá trình dạy học, tổ chức các hoạt động giáo dục nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục đạo đức cho học sinh.

Giáo viên dạy các môn khoa học thực nghiệm Vật lý, Hóa học, Sinh học (cấp THCS) được tập huấn về đổi mới phương pháp dạy học, theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”. Kỹ năng thực hành thí nghiệm của GV được tăng cường, được tiếp cận với phương pháp giảng dạy tiên tiến và sẵn sàng tham gia khi có điều kiện tổ chức thực hiện.

Các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, tạo sân chơi khoa học cho giảng viên, sinh viên các trường sư phạm; giáo viên và học sinh trung học thông qua tổ chức cuộc thi KHKT cấp Quốc gia  dành cho học sinh trung học đã được thực hiện. Kết quả 3 năm tổ chức cuộc thi, năng lực NCKH của giáo viên và học sinh được nâng lên rõ rệt. Phong trào tham gia NCKH trong các trường sư phạm; học sinh và giáo viên trung học trong phạm vi toàn quốc ngày càng được mở rộng và đang dần đi vào nề nếp.

b) Tiểu thành phần 2: Tăng cường năng lực đánh giá quốc gia và quốc tế kết quả học tập của học sinh

Bộ GDĐT đã ban hành Quyết định 51/2008/QĐ-BGDĐT về cải tiến hệ thống đánh giá kết quả học tập đối với GDTrH và có Thông báo 86/TB-BGDĐT về việc tham gia chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA). Chương trình đã hỗ trợ thực hiện chủ trương này thông qua một số hoạt động nhằm tăng cường năng lực cho giáo viên và học sinh về đánh giá kết quả học tập của học sinh trung học và chuẩn bị điều kiện cho học sinh trung học tham gia đánh giá quốc gia và quốc tế.

– Hỗ trợ đào tạo chuyên gia đánh giá ở nước ngoài về việc sử dụng các phương pháp mới đánh giá trong lớp học và đánh giá trên diện rộng (như IRT, ngân hàng câu hỏi).

– Học tập, trao đổi kinh nghiệm về NAM và PISA ở nước ngoài

– Tổ chức 3 đợt đánh giá quốc gia (NAM) về kết quả học tập của học sinh lớp 9 về môn Toán, môn Ngữ văn, môn tiếng Anh, môn Sinh học, lớp 11 về môn Toán, môn Ngữ văn, môn tiếng Anh và kĩ năng giải quyết vấn đề vào các năm 2011, 2013 và 2014. Bồi dưỡng cho các Sở GDĐT về năng lực tổ chức các kỳ đánh giá trên diện rộng. Thiết kế và tổ chức thực hiện các cuộc khảo sát, đánh giá quốc gia với sự hỗ trợ của các chuyên gia quốc tế và Việt Nam.

– Hỗ trợ tham gia chương trình đánh giá học sinh trung học quốc tế PISA (hỗ trợ kinh phí đăng kí tham gia PISA, tham gia các hoạt động chuẩn bị ở trong nước và nước ngoài, chi phí cho các hoạt động trong khi tham gia PISA và tổng kết, hội thảo về tham gia PISA).

– Tổ chức triển khai vận dụng PISA và NAM vào đánh giá kết quả học tập của học sinh đối với các tỉnh, thành phố trong cả nước.

– Hỗ trợ sử dụng về CNTT thực hiện NAM và PISA

– Bộ GD-ĐT có được báo cáo kết quả 3 đợt đánh giá quốc gia về thành tích học tập của học sinh lớp 9 và lớp 11 phục vụ cho việc nghiên cứu đổi mới CT-SGK, chỉ đạo dạy học cũng như công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên; chuẩn bị các điều kiện tham gia PISA

– Cán bộ Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, cán bộ khảo thí các tỉnh, cán bộ Vụ Giáo dục Trung học, cán bộ phòng Giáo dục Trung học các địa phương, cán bộ quản lý và giáo viên trung học sẽ có cơ hội thực hành đánh giá quốc gia và học tập kinh nghiệm về đánh giá học sinh theo tiêu chuẩn quốc tế khi tham gia PISA.

Trong quá trình triển khai các hoạt động của Chương trình, thông qua các cuộc đánh giá đã giúp cho cơ quan quản lý giáo dục các cấp:

Giám sát, đánh giá kết quả học tập của học sinh, từ đó cung cấp thông tin điều chỉnh, chỉnh lý chương trình SGK hiện hành và tạo cơ sở cho việc thiết kế CT- SGK giai đoạn tiếp theo;

Xem xét mức độ đạt chuẩn kiến thức kỹ năng theo chương trình mới đối với các môn học tại thời điểm khảo sát;

Cung cấp mô hình khảo sát kết quả học tập của học sinh cho các sở GDĐT  để thực hiện các cuộc khảo sát tương tự với quy mô cấp tỉnh/thành phố. Thông tin từ các cuộc khảo sát đó có thể giúp các tỉnh đánh giá được chất lượng học tập của học sinh, từ đó có kế hoạch điều chỉnh kế hoạch phát triển giáo dục tại địa phương.

Từ kết quả giám sát, đánh giá thành tích học tập của học sinh, cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách những nguồn thông tin về các xu hướng phát triển dài hạn trong giáo dục. Đề xuất, kiến nghị giúp Bộ GDĐT điều chỉnh các chính sách hiện hành và xây dựng những chiến lược, chính sách mới nhằm phát triển giáo dục trung học nói riêng và giáo dục phổ thông nói chung;

Nâng cao năng lực và trình độ đội ngũ chuyên gia về các lĩnh vực: Thiết kế và điều chỉnh các cuộc khảo sát, thiết kế các công cụ khảo sát, chọn  mẫu khảo sát, xử lý và phân tích kết quả khảo sát, xây dựng các báo cáo giám sát, đánh giá thành tích học tập của học sinh;

Góp phần chuẩn bị tâm thế và các điều kiện cần thiết cho CBQL, GV và HS

tham gia Chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA).

c) Tiểu thành phần 3: Chuẩn bị điều kiện cho đổi mới chương trình, sách giáo khoa (CT, SGK) giai đoạn tới.

Dự án đã có các hoạt động hỗ trợ sau: (i) Tiếp tục tổ chức đánh giá chương trình, SGK hiện hành; (ii) Xây dựng văn bản qui định về biên soạn CT, SGK trong giai đoạn mới; (iii) Đào tạo đội ngũ chuyên gia đầu ngành về biên soạn CT, SGK mới; (iv) Nghiên cứu xây dựng CT-SGK, thử nghiệm chuẩn bị cho giai đoạn tới.

Tổ chức các Hội thảo khoa học về  xây dựng hướng dẫn thực hiện CT-SGK sau quá trình đánh giá định kỳ CT-SGK; về thực trạng giảng dạy các môn học ở trường phổ thông Việt Nam, về mô hình trường THPT mới, về nghiệp vụ để tổ chức thi quốc gia THPT theo tinh thần đổi mới giáo dục nói chung; về đổi mới kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học ở trường trung học chuẩn bị cho đổi mới CT-SGK sau năm 2015. Đánh giá việc triển khai thí điểm phát triển chương trình giáo dục nhà trường; xây dựng mô hình trường phổ thông gắn với văn hóa, sản xuất, kinh doanh tại địa phương, tổ chức hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo cho học sinh; về Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể trong chương trình giáo dục phổ thông mới; về công tác truyền thông trong quá trình đổi mới căn bản toàn diện trong giáo dục. Số đại biểu là 2. 575 gồm các nhà chuyên môn nghiên cứu về CT- SGK; chuyên gia thuộc các lĩnh vực chuyên ngành, CBQL thuộc Sở, Phòng, Chuyên viên bộ môn phòng/sở GDĐT các tỉnh (thành phố) giáo viên trung học giàu kinh nghiệm, giảng viên các trường đại học sư phạm.

Chương trình đã phối hợp với các Vụ chức năng thuộc Bộ tổ chức các đợt tập huấn chuyên môn cho 10.223 CBQL, giáo viên cốt cán cấp THCS, THPT về quy trình, nội dung và phương thức rà soát, đánh giá chương trình sách giáo khoa hiện hành; về kỹ thuật biên soạn tài liệu dạy học theo chủ đề kiến thức liên môn ở cấp THCS, THPT; về các kỹ năng phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông; về đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh; về triển khai thí điểm mô hình trường học mới VNEN đối với lớp 7 cấp THCS; về “Tăng cường kỹ năng xây dựng và tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong trường trung học”;

Kết luận của các Hội thảo là cơ sở quan trọng, nhằm chuẩn bị cho xây dựng CT-SGK giai đoạn sau 2015 cho các môn học ở trường phổ thông Việt Nam.

Việc tổ chức các Hội thảo, tập huấn cho CBQL, GV cốt cán qua các hoạt động trên, sự hỗ trợ quá trình nghiên cứu xây dựng, biên soạn dự thảo chương trình các môn học và các hoạt động giáo dục là sự chuẩn bị cần thiết, kịp thời, trực tiếp đóng góp vào xây dựng CT-SGK giai đoạn sau 2015.

d) Tiểu thành phần 4: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục trung học

Tăng cường ứng dụng CNTT trong giáo dục (quản lý, giảng dạy, học tập) dự án đã hỗ trợ thông qua các hoạt động sau: (i) Bồi dưỡng về ứng dụng hiệu quả CNTT trong các hoạt động giáo dục; (ii) Cung cấp thiết bị phòng CNTT cho một số trường THCS, THPT

Tổ chức hội thảo về đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy môn tin học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông; về sử dụng và bảo quản thiết bị CNTT và ứng dụng CNTT trong dạy và học với 299 CBQL, chuyên gia, giảng viên, giáo viên Tin học các trường trung học tham gia.

Tập huấn cho 7.317 cán bộ chuyên trách CNTT của các Sở/Phòng GDĐT, GV Tin học về ứng dụng hiệu quả CNTT trong giáo dục, triển khai quản lý các hoạt động chuyên môn trong trường trung học và TTGDTX qua mạng thông tin trực tuyến (tại 24 tỉnh); về tăng cường ứng dụng CNTT trong dạy học sử dụng phần mềm Lecture Maker xây dựng bài giảng theo Chương trình GDTX cấp THCS, THPT; về tin học cho GV trường chuyên đáp ứng yêu cầu dạy tin học nâng cao cho học sinh trường THPT chuyên.

Kết quả của các hoạt động trên đã hỗ trợ, tăng cường sử dụng CNTT trong giáo dục một cách có hiệu quả. Khả năng quản lý hoạt động chuyên môn trong các trường trung học và TTGDTX qua mạng thông tin trực tuyến được tăng cường. “ Hệ thống trường học kết nối”  là diễn đàn học tập, chia sẻ kinh nghiệmcủa CBQL, giáo viên, học sinh nhằm phát huy tính sáng tạo của người học trên “Hệ thống trường học kết nối” theo mô hình “ hoạt động trải nghiệm sáng tạo”.

e) Tiểu thành phần 5: Hỗ trợ thực hiện đề án nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Anh

Bộ GD-ĐT xây dựng Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy và học tiếng Anh. Chương trình đã phối hợp với cơ quan phụ trách đề án của Bộ để triển khai một số hoạt động hỗ trợ

– Bồi dưỡng về dạy tăng cường tiếng Anh cho giáo viên cốt cán cấp tỉnh, giáo viên dạy tiếng Anh tại các trường trung học chất lượng cao (32 trường THCS và 41 trường THPT), 74 trường THPT chuyên và 6 trường thực hành sư phạm.

– Đào tạo, bồi dưỡng trong nước về tiếng Anh cho giáo viên bộ môn  tại 73 trường trung học chất lượng cao, 74 trường THPT chuyên, 6 trường thực hành sư phạm để có thể dạy một số môn khoa học bằng tiếng Anh.

– Cung cấp thiết bị (Đầu CD, DVD, camera, phòng học tiếng) cho các trường trung học chất lượng cao để dạy tăng cường tiếng Anh

Những giáo viên tập huấn tiếng Anh tại nước ngoài , sau khi về nước đã phát huy tốt khả năng chuyên môn, tiến hành tập huấn lại cho giáo viên các khóa bồi dưỡng tiếng Anh ở địa phương;  bồi dưỡng ngoại ngữ cho giáo viên cốt cán các tỉnh (TP) về dạy các môn khoa học (Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học) bằng tiếng Anh trong các trường THPT do Bộ GDĐT tổ chức, đáp ứng yêu cầu nâng cao trình độ ngoại ngữ cho giáo viên trung học.

Qua các khóa tập huấn thường niên từ 2011 đến 2015, đã bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh cho GV trung học các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và khả năng giao tiếp, trao đổi khoa học và giảng dạy bằng tiếng Anh của GV tham gia tập huấn tiến bộ rõ rệt. Họ hoàn toàn tự tin trong giao tiếp, nhiều GV giảng dạy trên lớp đạt hiệu quả cao, được phụ huynh và học sinh tin tưởng về trình độ ngoại ngữ.

f) Tiểu thành phần 6: Tăng cường chất lượng hệ thống trường chuyên

Bộ GD-ĐT chủ trương phát triển và hiện đại hoá hệ thống các trường THPT chuyên. Chương trình có một số hoạt động hỗ trợ cho hệ thống này.

– Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện đề án phát triển hệ thống trường THPT chuyên giai đoạn 2010-2020; 04 Hội thảo về xây dựng danh mục thiết bị dạy học cho trường THPT chuyên; Nâng cao năng lực nghiên cứu Khoa học kỹ thuật cho CBQL, giáo viên, học sinh trường THPT chuyên; Nâng cao chất lượng cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia dành cho học sinh trung học, với sự tham dự của 791 CBQL các cấp Bộ, Sở, trường THPT chuyên, các nhà khoa học, giáo viên trường THPT chuyên.

– Tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ qua các đợt cho 4.655 giáo viên trường chuyên về: Phát triển chuyên môn GV trường THPT chuyên; Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá phát huy năng lực sáng tạo của học sinh chuyên; Tăng cường kỹ năng ngoại ngữ các môn tiếng Nga, Pháp và Anh (11 môn) cho GV trường THPT chuyên; Hướng dẫn sử dụng thiết bị thực hành, thí nghiệm Lý, Hóa, Sinh đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia và quốc tế.

– Tập huấn nâng cao năng lực cho 663 CBQL trường THPT chuyên về: Tăng cường  năng lực quản lý chuyên môn trong trường THPT chuyên; Phát triển chuyên môn và tổ chức các hoạt động giáo dục trong trường THPT chuyên.

Trang thiết bị phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học cho giáo viên và học sinh, tập huấn giáo viên chuyên với các nội dung chuyên sâu đã trực tiếp hỗ trợ học sinh năng khiếu phát huy khả năng sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học và đã dành được thứ hạng cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế.

g) Tiểu thành phần 7: Tăng cường chất lượng các trường thực hành sư phạm

Việc thực hành sư phạm là một khâu rất quan trong trong quá trình đào tạo giáo viên ở các trường sư pham. Dự án đã hỗ trợ một số trường ĐHSP về hoạt động này thông qua việc tăng cường hệ thống phòng học bộ môn và công tác thực hành sư phạm.

– Hỗ trợ cung cấp thiết bị các phòng học bộ môn, phòng học ngoại ngữ, tin học, phòng tổ chức hội nghị chuyên môn nghiệp vụ cho 6 trường thực hành sư phạm.

– Hỗ trợ tài liệu và thực hiện dạy học trên mạng nội bộ, internet, e-learning, dạy theo dự án; tổ chức các hội nghị, hội thảo qua mạng ở các trường thực hành sư phạm.

– Chất lượng học sinh trường thực hành sư phạm được nâng cao; được học tăng cường tiếng Anh và một số môn khoa học bằng tiếng Anh; khả năng ứng dụng CNTT trong học tập và đời sống được nâng cao.

3. Thành phần 3: Tăng cường tiếp cận và công bằng trong Giáo dục Trung học đảm bảo bền vững phổ cập giáo dục THCS

Hỗ trợ nhóm đối tượng khó khăn tham gia và hoàn thành THCS, THPT góp phần thực hiện mục tiêu phổ cập, nâng cao dân trí của Chính phủ và giảm bớt sự chênh lệch trong tiếp cận giáo dục giữa các nhóm có điều kiện, hoàn cảnh khác nhau. Thành phần 3 gồm có 3 tiểu thành phần:

a) Tiểu thành phần 1: Hỗ trợ Trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX)

Hỗ trợ các thanh thiếu niên không có điều kiện theo học hệ chính qui có điều kiện tiếp cận với chương trình trung học tương đương tại các trung tâm GDTX, Chương trình đã hỗ trợ thông qua việc tổ chức nghiên cứu điều chỉnh lại chương trình bổ túc THCS và đầu tư xây thêm phòng học, cung cấp thiết bị cho 17 TTGDTX thuộc 17 huyện (trong số 62 huyện nghèo nhất nước) tại 10 tỉnh vùng khó khăn.

– Chương trình tương đương (bổ túc THCS)  phù hợp với đối tượng người học được ban hành và áp dụng; giáo viên GDTX của các tỉnh đã được Chương trình cung cấp tài liệu, tổ chức bồi dưỡng về những nội dung điều chỉnh trong chương trình tương đương bổ túc THCS.

– 17 TTGDTX thuộc 17 huyện khó khăn của 10 tỉnh vùng khó được xây mới phòng học, một số phòng chức năng và khu vệ sinh.

– Chương trình cũng đã cung cấp thiết bị kèm theo đồ gỗ cho các phòng dạy học CNTT của 17 TTGDTX trên.

– Tăng tỷ lệ huy động vào học tại 17 TTGDTX tham gia Chương trình, đồng thời với nâng cao chất lượng dạy học.

– Tổ chức 03 Hội thảo về các nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động của ngành GDTX với 1616 đại biểu tham gia, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho 4835 CBQL các cấp, GV cốt cán TTGDTX đáp ứng đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo:

b) Tiểu thành phần 2: Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập ở giáo dục trung học

Tỉ lệ tham gia giáo dục hoà nhập của trẻ em khuyết tật ở giáo dục trung học hiện nay còn rất hạn chế. Để góp phần thực hiện mục tiêu huy động trẻ khuyết tật tham gia giáo dục, Chương trình đã hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập ở giáo dục trung học thông qua việc bồi dưỡng giáo viên và sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất nhà trường cho phù hợp với học sinh khuyết tật.

– Dự án đã biên soạn và cung cấp khoảng 1260 bộ tài liệu bồi dưỡng giáo viên dạy hoà nhập.

– Trên 3000 Cán bộ quản lý, giáo viên THCS, THPT dạy hoà nhập ở các tỉnh đã được tham gia các khoá bồi dưỡng

– 58 trường THCS có giáo dục hoà nhập đã được hỗ trợ kinh phí sửa chữa CSVC nhà trường cho phù hợp với học sinh khuyết tật (xây phòng hỗ trợ kèm theo một số thiết bị, sửa nhà vệ sinh, lối đi cho thuận tiện với học sinh khuyết tật)

c) Tiểu thành phần 3: Thí điểm chương trình học bổng cho học sinh khó khăn (học sinh nghèo, DTTS, khuyết tật) theo phương thức chuyển tiền có điều kiện

Để tạo điều kiện cho những học sinh thuộc nhóm khó khăn (học sinh nghèo, DTTS, khuyết tật) có điều kiện theo học hết THCS góp phần thực hiện phổ cập giáo dục THCS, Chương trình đã tiến hành thí điểm chương trình cấp học bổng theo phương thức chuyển tiền có điều kiện (CCT) tại 17 huyện khó khăn nhất của 10 tỉnh vùng khó. Đây là một hình thức hỗ trợ tài chính (cấp học bổng) cho học sinh THCS có HCĐBKK thông qua phụ huynh học sinh hoặc người đỡ đầu hợp pháp, nhằm tạo điều kiện cho đối tượng này hoàn thành giáo dục THCS và tiếp cận với giáo dục trung học phổ thông.

Tổng số trong 4 năm đã phê duyệt và cấp học bổng cho 14002 lượt học sinh (có 7238 lượt học sinh nữ và 6764 lượt học sinh nam), từ lớp 6 đến lớp 9 tham gia chương trình

– Tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên các trường tham gia chương trình, các Phòng, Sở GDĐT có trường tham gia chương trình.

– Hỗ trợ kinh phí và cung cấp máy tính cho các trường để quản lý, tổ chức theo dõi hỗ trợ học sinh trong quá trình triển khai chương trình

– Tổ chức các đợt khảo sát đánh giá hiệu quả của chương trình.

4. Thành phần 4: Quản lý và thực hiện dự án

a) Tiểu thành phần 1: Bồi dưỡng về quản lý thực hiện dự án

– Bồi dưỡng về quản lý, thực hiện dự án cho cán bộ dự án TW và địa phương (Bộ, Sở, phòng GDĐT, trường THCS, THPT, TTGDTX, THPT chuyên, trường thực hành sư phạm).

– Bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho Ban quản lý dự án TW.

b) Tiểu thành phần 2: Xây dựng hệ thống thông tin quản lý và hoạt động giám sát, đánh giá dự án

–  Với sự hỗ trợ của các tư vấn, BQLDATW đã xây dựng hệ thống các chỉ số thu thập thông tin phục vụ cho công tác quản lý thực hiện dự án và tổ chức hướng dẫn cho cán bộ dự cán địa phương thực hiện. Có 325 cán bộ dự án địa phương đã được tham dự các lớp hướng dẫn về hệ thống thông tin quản lý thực hiện dự án.

c) Tiểu thành phần 3: Hỗ trợ hoạt động của Ban quản lý dự án

– Tổ chức các khảo sát đánh giá tác động của Chương trình

– Hỗ trợ hoạt động của Ban QLDA các cấp

– Cung cấp các điều kiện làm việc và chi phí cho hoạt động của Ban quản lý Chương trình cấp TW.

Với sự hỗ trợ của chuyên gia về giám sát-đánh giá, Chương trình đã tổ chức các đợt khảo sát thu thập thông tin đánh giá tác động của Chương trình. Đã có các đợt khảo sát: Khảo sát đầu kì, giữa kì và cuối kì ứng với các thời điểm: khởi động dự án, trước hội thảo giữa kì và trước khi hội thảo cuối kì.

d) Tiểu thành phần 4: Dịch vụ tư vấn

– Cung cấp dịch vụ tư vấn cho các hoạt động của dự án

Đã hỗ trợ quản lý và thực hiện các hoạt động theo các thành phần của Chương trình dự kiến cần tổng số 388 tháng-người tư vấn, trong đó có 68 tháng-người tư vấn quốc tế và 320 tháng-người tư vấn Việt Nam về các lĩnh vực: (i) Chuẩn hiệu trưởng và chuẩn giáo viên; (ii) Kiểm định chất lượng; (iii) Đánh giá kết quả học tập; (iv) Công nghệ thông tin; (v) Chương trình, sách giáo khoa; (vi) Chuyển tiền có điều kiện; (vii) Giáo dục hoà nhập; (viii) Xây dự cơ bản; (ix) Giám sát-đánh giá; (x) Quản lý-Kế hoạch-Tài chính; (xi) Khởi động dự án

0 BÌNH LUẬN