Khoản vay 3493-VIE được Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) giải ngân đúng thời hạn

0
1999

Khoản vay 3493-VIE được Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) giải ngân đúng

thời hạn như đã cam kết với nhà tài trợ

          Ban Quản lý Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2 được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 1534/QĐ-TTg, ngày 03/8/2016 với tổng kinh phí của Chương trình là 107 triệu USD, bao gồm 02 khoản vay: Chương trình chính sách (Hiệp định số 3493-VIE: 50 triệu USD) và Dự án đầu tư (Hiệp định số 3494-VIE: 57 triệu USD).

          Sau 02 năm kể từ khi Hiệp định số 3493-VIE có hiệu lực, để hoàn thiện các thủ tục gia hạn đối với khoản vay này theo đúng tiến độ và cam kết với nhà tài trợ, Ban Quản lý Chương trình đã chủ động phối hợp với các đơn vị: Ban Quản lý các dự án, Vụ Kế hoạch Tài chính. Đồng thời, Ban quản lý Chương trình cũng đã làm việc với các Bộ, Ngành: Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ và Văn phòng Chủ tịch nước để hoàn thiện các thủ tục liên quan như: Thủ tục gia hạn khoản vay 01 năm và hoàn thiện các văn bản pháp lý theo quy định theo quy định của Luật đầu tư công (có 34 văn pháp lý của các Bộ, Ban ngành liên quan đến khoản vay đã được ban hành).

          Ngày 26/6/2019, đơn rút vốn khoản vay đã được Bộ Tài chính phê duyệt chuyển sang Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) giải ngân vào Ngân sách Nhà nước đúng thời hạn đã cam kết với nhà tài trợ; Giải ngân đạt 100% kế hoạch.

           Theo kế hoạch, toàn bộ nguồn vốn khoản vay Chương trình chính sách này được sử dụng để xây dựng cơ sở vật chất cho các trường trung học phổ thông chuyên, THPT, THCS tại 45 tỉnh đã được lựa chọn thụ hưởng và 08 trường thực hành trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

                                                                                          Ban Quản lý chương trình

0 BÌNH LUẬN