Giới thiệu chương trình

A. GIỚI THIỆU VÀ DỮ LIỆU CƠ BẢN

  • Khoản vay số: 3493/3494-VIE
  • Tên chương trình: Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2(Second Secondary Education Sector Development Program)
  • Bên vay: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Chính phủ Việt Nam)
  • Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Cơ quan thực hiện: Ban quản lý dự án trung ương (CPMU)
  • Giai đoạn thực hiện: 2 tháng 3 2017 – tháng 6 2023

B. MÔ TẢ DỰ ÁN

SESDP II được ADB phê duyệt với khoản vay có giá trị 71,418,000 SDR (tương đương 100 triệu USD) vào ngày 8 tháng 12 năm 2016. Hiệp định khoản vay được kí kết vào 2 tháng 3 năm 2017. Chương trình được tuyên bố có hiệu lực vào 2 tháng 6 năm 2017. MOET là cơ quan chủ quản (EA) của chương trình và sẽ có trách nhiệm trong việc phối hợp và thực hiện chương trình. MOET đã thành lập ban chỉ đạo chương trình nhằm đưa ra hướng dẫn phát triển chính sách và việc thực hiện tổng thể, thống nhất các hoạt động đầu tư, và giám sát thành tích của kết quả chương trình. MOET cũng đã thành lập ban quản lý dự án trung ương (CPMU) vào ngày 23 tháng 12 năm 2016 để giám sát các việc thực hiện thường nhật của chương trình. CPMU bao gồm một Giám đốc làm việc toàn thời gian và các nhân viên kỹ thuật nòng cốt.

SESDP II được xây dựng dựa trên cải cách giáo dục do Chương trình phát triển giáo dục trung học (SESDP) 1 . Chương trình đưa ra những đặc điểm mới cải thiện chất lượng cũng như sự phù hợp của giáo dục trung học, tăng cường tiếp cận công bằng cho các thanh thiếu niên thiệt thòi, và tăng cường quản trị giáo dục. Chương trình có mục đích tăng cường kết quả học tập cũng như khả năng cạnh tranh của học sinh tốt nghiệp giáo dục trung học.

Các hợp phần của chương trình bao gồm: (i) cải thiện chất lượng và sự phù hợp của giáo dục trung học; (ii) tăng cường tiếp cận công bằng; và (iii) tăng cường quản trị giáo dục.

Chương trình Phát triển Ngành Giáo dục Trung học II (SESDP II) dựa trên các cải cách giáo dục do Chương trình Phát triển Ngành Giáo dục Trung học (SESDP)[1] hỗ trợ. Chương trình giới thiệu các tính năng mới để nâng cao chất lượng và tính thích hợp của giáo dục trung học, tăng cường tiếp cận công bằng cho nhóm thanh thiếu niên thiệt thòi và tăng cường năng lực quản lý giáo dục.[2]Các tính năng này bao gồm (i) mô hình trường học sáng tạo về sư phạm; (ii) nâng cấp các chuẩn giáo viên; (Iii) tăng cường giáo dục khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM); (Iv) cung cấp các hướng dẫn hướng nghiệp định hướng về khả năng nhận thức theo vùng miền; (V) hỗ trợ có mục tiêu cho các nhóm thiệt thòi đang nổi lên; Và (vi) tăng cường việc ra quyết định cấp trường. Khuôn khổ thiết kế và giám sát (DMF) của chương trình được trình bày trong Bảng 17 của tài liệu này và trong Phụ lục 1 của Báo cáo và Khuyến nghị của Chủ tịch ngân hàng (RRP).

[1] Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). 2009. Báo cáo và Khuyến nghị của Chủ tịch cho Ban Giám đốc: Khoản vay dự kiến cho Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cho Chương trình phát triển giáo dục trung học. Manila (khoản vay 2582 và 2583-VIE, được phê duyệt vào ngày 25/11).

[2] ADB cung cấp hỗ trợ chuẩn bị dự án cho TA-8698 VIE: Chuẩn bị: Chương trình phát triển giáo dục trung học.