Cơ cấu tổ chức

DANH SÁCH NHÂN SỰ

BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC GIAI ĐOẠN 2

STT Họ và tên Chức danh
1 Bùi Hồng Quang Giám đốc BQL Chương trình
Bộ phận chuyên môn
2 Vũ Anh Cường ĐPV Xây dựng TL – ĐTBD
3 Nguyễn Thái Phiên ĐPV Giám sát – Đánh giá
4 Ngô Thị Lan Phương Nhân viên Hỗ trợ Xây dựng TL – ĐTBD
Bộ phận Kế hoạch Tài chính
5 Lê Hồng Long Tư vấn Phụ trách Kế toán
6 Lưu Thị Vân Khánh Kế toán Tổng hợp
7 Nguyễn Thùy Linh Kế toán Thanh toán – Kho bạc
8 Mẫm Trà My Kế toán viên
Bộ phận Mua sắm Đấu thầu
9 Trần Thanh Nga ĐPV Mua sắm – Đấu thầu
10 Bạch Phương Nhung Nhân viên MSĐT
Bộ phận Hành chính Nhân sự
11 Trương Thanh Hải Tư vấn ĐPV Hành chính – Nhân sự
12 Lê Bích Phương Hồng Phiên dịch
13 Nguyễn Thị Thu Phương Nhân viên Hành chính – Thủ quỹ
14 Phạm Hải Nam Nhân viên Hành chính Tổng hợp
15 Phạm Văn Bang Lái xe
16 Nguyễn Thị Điều Nhân viên tạp vụ
17 Nguyễn Văn Quang Tư vấn