A huge collection of 3400+ free website templates, WP themes and more http://jartheme.com/ at the biggest community-driven free web design site.
Thành tựu chương trình Giai đoạn 1

Thành tựu chương trình Giai đoạn 1

TÓM TẮT NỘI DUNG, HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC (2010 – 2015)

1. Mục tiêu tổng thể: Chương trình phát triển giáo dục trung học nhằm đổi mới chính sách, tăng cường năng lực quản lý,...

Đánh giá việc hoàn thành mục tiêu 1. Về sự phù hợp của Chương trình Chương trình đã góp phần hỗ trợ chương trình cải cách...

1. Thành phần 1: Tăng cường năng lực quản lý Giáo dục Trung học Mục tiêu chính của thành phần này nhằm hỗ trợ tăng...

Chương trình có tất cả bốn đầu ra với các thành phần nhỏ liên quan tới chương trình chính sách và dự án đầu...

So với mục tiêu và thiết kế Chương trình, dự án Các lợi ích và tác động về kinh tế - xã hội...