BIÊN BẢN GHI NHỚ (19 – 23 tháng 6 năm 2017)

0
672

BIÊN BẢN GHI NHỚ

giữa

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

thay mặt cho

CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á

về

 

KHOẢN VAY SỐ 3493/3494-VIE:

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC GIAI ĐOẠN 2 (SESDP II)

               

 

 

Đoàn khởi động Khoản vay

 

 

 

 

 

  • 19 – 23 tháng 6 năm 2017

 

 

 

 I. GIỚI THIỆU

1. Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) cử Đoàn Khởi động (gọi tắt là Đoàn)1 cho khoản vay số 3493/3494-VIE: Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2 (SESDP II) ở Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 6 năm 2017. Đoàn (i) đã chứng thực với chính phủ về những thỏa thuận thiết kế và thực hiện chương trình cũng như cập nhật sổ tay quản trị dự án (PAM) theo yêu cầu; (ii) đã hỗ trợ cơ quan chủ quản (EA) và cơ quan thực hiện (IA) thiết lập một khuôn khổ thực hiện chương trình chặt chẽ; (iii) đã giải thích yêu cầu báo cáo của ADB đối với chương trình; (iv) xác nhận cam kết của Chính phủ trong việc tuân thủ các yêu cầu về giới và an toàn của ADB; và (v) giúp đỡ EA hoàn thành khảo sát cơ sở  cho khuôn khổ thiết kế và giám sát  (DMF) của chương trình.

2. Biên bản ghi nhớ (MOU) này, được kí bởi Giám đốc Ban quản lý dự án trung ương (CPMU) và Đoàn, tóm tắt lại những vấn đề quan trọng đã được thảo luận và những thỏa thuận đạt đến. Những thông tin người tham gia chính trong hội thảo khởi động nằm trong Phụ lục 1; kế hoạch đấu thầu 18 tháng đã sửa đổi ở Phụ lục 2; và cập nhật tình trạng tuân thủ các hiệp ước của khoản vay ở Phụ lục 3.

II. MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH

3. SESDP II được xây dựng dựa trên cải cách giáo dục bởi Chương trình phát triển giáo dục trung học (SESDP)2. Chương trình đưa ra những đặc điểm mới cải thiện chất lượng cũng như sự phù hợp của giáo dục trung học, tăng cường tiếp cận công bằng cho các thanh thiếu niên thiệt thòi, và tăng cường quản trị giáo dục. Chương trình có mục đích tăng cường kết quả học tập cũng như khả năng cạnh tranh của học sinh tốt nghiệp giáo dục trung học. Các hợp phần của chương trình bao gồm: (i) cải thiện chất lượng và sự phù hợp của giáo dục trung học; (ii) tăng cường tiếp cận công bằng; và (iii) tăng cường quản trị giáo dục.

4. SESDP II được ADB phê duyệt với khoản vay có giá trị 71,418,000 SDR (tương đương 100 triệu USD) vào ngày 8 tháng 12 năm 2016. Hiệp định khoản vay được kí kết vào 2 tháng 3 năm 2017. Chương trình được tuyên bố có hiệu lực vào 2 tháng 6 năm 2017.

5. MOET là cơ quan chủ quản (EA) của chương trình và sẽ có trách nhiệm trong việc phối hợp và thực hiện chương trình. MOET đã thành lập ban chỉ đạo chương trình nhằm đưa ra hướng dẫn phát triển chính sách và việc thực hiện tổng thể, thống nhất các hoạt động đầu tư, và giám sát thành tích của kết quả chương trình. MOET cũng đã thành lập ban quản lý dự án trung ương (CPMU) vào ngày 23 tháng 12 năm 2016 để giám sát các việc thực hiện thường nhật của chương trình. CPMU bao gồm một Giám đốc làm việc toàn thời gian và các nhân viên kỹ thuật nòng cốt.

III. TÓM TẮT KẾT QUẢ THẢO LUẬN CỦA ĐOÀN

A. Những yêu cầu hành động của Hiệp định khoản vay

6. Hiệp định khoản vay yêu cầu thực hiện những hành động sau.

7. Thỏa thuận thực hiện. Đoàn nhắc lại với CPMU là đối với dự án này, Bên vay chính là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV). Bất kì thay đổi quan trọng nào đối với dự án đều phải được SBV yêu cầu. CPMU có thể yêu cầu điều chỉnh những việc thứ yếu, những vẫn phải tham vấn với MOET và SBV. Đoàn cũng nhắc nhở CPMU phải cập nhật thường xuyên bản PAM và kế hoạch đấu thầu.

8. Việc thành lập CPMU. Cho đến nay, CPMU có 6 nhân viên, bao gồm Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng đấu thầu và 3 nhân viên tài chính/hành chính. Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sẽ phê duyệt thêm 5 nhân viên nữa vào cuối tháng 7 năm 2017. CPMU xác nhận việc không bổ nhiệm Phó Giám đốc dự án. ADB đã xem xét năng lực của các nhân sự được đề xuất bao gồm Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng phòng thầu và đã gửi thư không phản đối  cho Chính phủ.

9. Yêu cầu báo cáo. Nhằm mục đích giám sát tiến độ dự án và nhận ra những vấn đề mắc phải, bên cạnh những giải pháp giảm thiểu, báo cáo tiến độ hàng quý cần được trình cho ADB trong vòng 30 ngày sau mỗi quý và được thống nhất trong báo cáo thường niên. Đoàn khuyến nghị rằng quy trình báo cáo phải phù hợp với khuôn khổ thiết kế và giám sát của dự án để thuận tiện việc báo cáo trên hệ thống hoạt động điện tử của ADB. Báo cáo của CPMU cần bao hàm tiến độ hoàn thành mục tiêu về kế hoạch giới, bao gồm việc giám sát và đánh giá kế hoạch hành động giới trên cơ sở 2 lần/năm. Đoàn cũng thông báo CPMU cần chuẩn bị và nộp báo cáo hoàn thành dự án khi dự án kết thúc.

10. Vốn đối ứng. Như đã quy định trong Điều 5 của Hiệp định khoản vay, MOET cần đảm bảo rằng vốn đối ứng cần thiết cho dự án được cung cấp kịp thời, và MOET có đủ nguồn vốn và tài nguyên có sẵn cần cho việc quản trị, quản lý, hoạt động và duy trì dự án hợp thời. CPMU đã thông báo với Đoàn là MOET đã chi khoản vốn ban đầu tương đương với 300,000 đô la cho mục đích này.

11. Tiêu chuẩn lao động, Sức khỏe và An toàn. Mặc dù vấn đề này chỉ phổ biến khi dự án có hợp phần xây dựng cơ bản, tuy nhiên, Đoàn vẫn khuyến nghị CPMU tuân thủ đầy đủ Luật lao động ở Việt Nam.

12. Quản trị và Chống tham nhũng. Để tuân thủ điều khoản về quản trị và chống tham nhũng được quy định trong Hiệp định vay, CPMU được nhắc nhở tuân thủ theo Chính sách chống tham nhũng của ADB (1998,sửa đổi theo thời gian). Đoàn cũng khuyên CPMU tham vấn với ADB (đặc biệt với nhân viên phụ trách dự án) bất kì câu hỏi hay vấn đề nào liên quan đến tham nhũng. CPMU cũng được khuyến nghị nên giới hạn lại việc liên hệ với các tư vấn hay nhà thầu tiềm năng thông qua thư điện tử để có thể lưu lại bất kì sự tương tác nào.

B. Tình trạng quản lý dự án

13. Hệ thống quản lý tài chính dự án. CPMU có một Giám đốc toàn thời gian. Và Kế toán trưởng, Trưởng phòng đấu thầu và các nhân viên khác đã được tuyển dụng. Điều 5 cũng đã nêu rõ là trong vòng 6 tháng kể từ ngày có hiệu lực, dự án cần chuẩn bị sổ tay quản lý tài chính. Sổ tay này sẽ là tài liệu tham khảo tốt cho việc thực hiện dự án, cũng như là bản hướng dẫn cho các nhân viên CPMU sắp tới. Đoàn và CPMU thống nhất rằng bản mục lục của sổ tay sẽ được gửi cho ADB vào cuối tháng 9 2017. Sổ tay sẽ được hoàn thành vào cuối tháng 11 năm 2017.

14. Mở tài khoản tạm ứng. Đoàn đã định hướng cho CPMU những thủ tục và hướng dẫn chuẩn về đấu thầu, dịch vụ tư vấn và giải ngân. Đoàn xác nhận rằng tài khoản tạm ứng đã được mở tại chi nhánh Hàm Long của Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vào 9/6/2017. Mặc dù ADB đã nộp bảng mẫu chữ kí của người ký tên có thẩm quyền để nộp đơn rút vốn (WAs) cho ADB tại Việt Nam, Đoàn đã nhắc nhở việc trình đầy đủ đơn rút vốn đầu tiên và dự toán chi tiêu cho việc thực hiện dự án ban đầu trong ít nhất 6 tháng sẽ đảm bảo giải ngân khoản tạm ứng đầu tiên vào tài khoản tạm ứng. Đơn rút vốn được phê duyệt dự kiến sẽ trình ADB vào cuối tháng 7 2017.

15. Tài khoản dự án được kiểm toán. Đoàn xác nhận lại việc kiểm toán các tài khoản của dự án cho năm báo cáo đầu tiên các giao dịch tài chính của chương trình kể từ ngày khoản vay có hiệu lực cho đến cuối năm tài khóa. Tuy nhiên, cuộc thảo luận đã nêu ra khả năng hoãn việc nộp báo cáo kiểm toán đầu tiên và yêu cầu kết hợp nộp báo cáo cho năm tài khóa 2017 (từ tháng 6 năm 2017 đến 31 tháng 12 năm 2017) và năm 2018 (từ 1/1/2018 đến 31/12/2018) với lý do các giao dịch tài chính vào năm đầu thực hiện dự án rất hạn chế. Yêu cầu chính thức về vấn đề này sẽ được trình ADB vào tháng 1 năm 2018. Đoàn nhận thấy rằng với bản kế hoạch đấu thầu sửa đổi từ CPMU, gói thầu cho công ty kiểm toán cho thấy chỉ có 1 công ty kiểm toán tham dự toàn bộ giai đoạn thực hiện dự án. Do đó, ADB khuyến nghị CPMU giữ nguyên lại gói thầu như ban đầu cho hạng mục công ty kiểm toán, nghĩa là sẽ có 3 lô/hợp đồng, mỗi hợp đồng kéo dài 2 năm.

16. Xác nhận dự kiến trao thầu và giải ngân (CAD). Đoàn đã xác nhận với CPMU về dự kiến trao thầu và giải ngân của dự án (Đường cong S). Đoàn cũng đã yêu cầu CPMU hoàn thành công việc như đã dự kiến. Đoàn đã giải thích với CPMU là dự kiến CAD không thể được điều chỉnh phụ thuộc vào MTR (trừ trường hợp dự án cần gia hạn trước MTR) và CPMU cần cam kết hoàn thành dự kiến hàng quý. CPMU đã đồng ý.

17. Dịch vụ tư vấn. Dự án bao gồm 6 gói tư vấn cá nhân và 2 gói công ty tư vấn. Quy trình tuyển chọn tư vấn cá nhân dự kiến bắt đầu vào quý 3 2017. Dự kiến trao thầu cho tư vấn hỗ trợ khởi động trong nước và quốc tế sẽ thực hiện cho đến 15/11/2017.

18. Đơn số 0 hay yêu cầu quảng cáo tuyển dụng tư vấn cho công ty tư vấn thực hiện dự án thông qua phương thức QCBS dự kiến sẽ trình ADB vào tháng 12 2017. Việc chuẩn bị cho quy trình tuyển dụng tư vấn thực hiện dự án sẽ được thực hiện bởi tư vấn hỗ trở khởi động.

19. Đấu thầu. Đoàn và CPMU đã xem xét kế hoạch đấu thầu và đồng ý điều chỉnh lịch trình quảng cáo các gói thầu nếu các tư vấn hỗ trợ khởi động dự kiến bắt đầu công việc vào tháng 11 2017. Kế hoạch đấu thầu đã được sửa đổi với lý do một vài gói thầu được nêu ra cả trong mục các gói thầu đang hoạt động và trong mục các gói thầu chỉ định, và được đính kèm vào MOU ở Phụ lục 2. Thảo luận về vấn đề liệu gói thầu nghiên cứu và khảo sát nên được giữ nguyên ở dạng hàng hóa hay chuyển đổi sang thành dịch vụ tư vấn sẽ được sẽ được tiếp tục ở đoàn đánh giá vào tháng 12, sau đó kế hoạch đấu thầu sẽ sửa đổi cho phù hợp.

20. Trang thông tin điện tử của dự án và các thông báo đấu thầu. Mặc dù Hiệp định khoản vay không có điều khoản cụ thể yêu cầu phát triển trang thông tin điện tử của chương trình để công bố thông tin về dự án cũng như thông báo đấu thầu, Đoàn đã yêu cầu CPMU phát triển một trang web cho SESDP II. Trang thông tin có thể để dưới ngôn ngữ là tiếng Việt, tuy nhiên, phần thông tin thầu nên được trình bày bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. CPMU và Đoàn đã đồng ý là trang web sẽ được phát triển vào tháng 12/2017.

C. Khía cạnh an toàn và bảo đảm của chương trình

21. Hiệp ước khoản vay. CPMU và Đoàn đã xem xét kỹ lưỡng tiến độ cũng như tình trạng các hiệp ước chuẩn và hiệp ước cụ thể cho khoản vay. Đoàn đã xác nhận rằng hầu hết các hiệp ước liên quan đến việc khởi động dự án đều được tuân thủ. Tình trạng tuân thủ theo các hiệp ước được nêu ở Phụ lục 3.

22. Giới. CPMU và Đoàn đã đồng ý rằng CPMU sẽ thực hiện các hành động đã được thỏa thuận trong Kế hoạch Hành động Giới (GAP) và bắt đầu thu thập dữ liệu, được phân chia theo giới, từ khảo sát cơ sở cho DMF được thực hiện trong vòng 6 tháng kể từ khi khoản vay có hiệu lực. Đoàn cũng khuyên CPMU phối hợp với nhóm chuyên gia về giới của ADB tại Việt Nam để có những hưỡng dẫn về GAP. Đoàn giải thích với CPMU rằng việc thực hiện GAP nên được xem xét và báo cáo mỗi 6 tháng khi ADB cử đoàn đánh giá đến dự án. Tuy nhiên, trong trường hợp các đoàn không được cử đến trong 6 tháng sau đoàn trước đó, CPMU vẫn phải xem xét tình trạng thực hiện GAP và nộp báo cáo, có thể riêng lẻ hoặc đính kèm với báo cáo quý, cho ADB. CPMU đã cam kết giám sát và báo cáo kịp thời về GAP.

23. An toàn. Mục an toàn của dự án được phân loại “C”. Điều đó chủ yếu bởi vì dự án không có các hợp đồng xây dựng cơ bản. Tuy nhiên, Đoàn nhấn mạnh rằng, trong trường hợp Chính phủ đã xác định các trường thụ hưởng cho khoản vay PBL và những trường đó sẽ nhận được hỗ trợ xây dựng cơ bản từ PBL, Chính phủ cần thông qua MOET/CPMU tuyển tư vấn an toàn và thực hiện khảo sát về tái định cư và ảnh hưởng đến người bản địa. Báo cáo giải phóng mặt bằng cho tất cả các địa điểm cần được ADB phê duyệt trước khi hợp đồng thầu được trao. Đoàn yêu cầu Chính phủ cần thảo luận thêm nữa và đồng ý với định hướng và sự dàn xếp của ADB.

IV. CÁC VẤN ĐỀ CỦA DỰ ÁN

24. Phân bổ các hợp phần mềm. Đoàn nêu ra câu hỏi về định hướng mới của Chính phủ trong việc sử dụng vốn ODA mà ADB đang trải nghiệm gần đây với các dự án khác của ADB tại Việt Nam. EA/CPMUs được khuyến nghị không sử dụng tiền khoản vay cho các hoạt động đầu tư không sinh lợi như khảo sát, hội thảo và tập huấn. CPMU đã xác nhận rằng với trường hợp của SESDP II, đơn rút vốn đầu tiên bao gồm các hợp phầm mềm này đã được phê duyệt, vì vậy CPMU cho thấy trường hợp đó không áp dụng với dự án này. Cả CPMU và Đoàn đều thống nhất sẽ tiếp túc giám sát các đơn rút vốn tiếp theo trong tương lai một cách cẩn thận.

25. Giải ngân khoản vay PBL. ADB đã được thông báo là PBL sẽ giải ngân ngay khi khoản vay có hiệu lực và trong đúng một đợt. Tuy nhiên, CPMU đã báo cáo với Đoàn là hiện nay MOF yêu cầu MOET gợi ý các trường thụ hưởng của PBL để xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và MOF sẽ không nộp đơn rút vốn khoản vay PBL 50 triệu đô la cho đến khi kế hoạch đó được phê duyệt bởi các cơ quan có thẩm quyền. Đoàn đã giải thích với Chính phủ rằng một đợt giải ngân khoản vay đó được dự kiến vào quý 4 2017 và đã được chỉ định trong hệ thống của ADB. Đoàn cũng giải thích rằng và xây dựng cũng như phê duyệt các kế hoạch hoạt động chi tiết cần được tài trợ bởi PBL là một quy trình nội bộ có thể được thảo luận giữa các ban ngành Chính phủ và bởi vì phí cam kết đã bắt đầu được tính kể từ khi Hiệp định kí kết, do đó, phương án khả thi hơn ở đây là MOF nên nộp đơn rút vốn ngay và ngân sách nhà nước sẽ được phân bổ về từng trường trong dự án ngay khi các trường nhận được phê duyệt cần thiết cho kế hoạch đó. Vấn đề vẫn đang được thảo luận và Đoàn đã thống nhất với CPMU là tiến độ thảo luận sẽ được CPMU báo cáo cho ADB thường xuyên.

V. TỔNG KẾT

26. Kết luận chung. Sau quá trình đánh giá kĩ lưỡng, Đoàn đưa ra kết luận và SESDP II đã thành công thiết lập được một khuôn khổ thực hiện dự án hiệu quả. Kiến thức cũng như kĩ năng của Giám đốc CPMU/các trưởng bộ phận đã được chọn vững chắc và Đoàn nhận thấy dự án đã có bước đầu tốt đẹp. Đáng chú ý là rất nhiều cán bộ CPMU nhận thức được nền tảng cũng như lịch sử thiết kế và chi tiết các hợp phần dự án với lý do cũng tham gia trong việc thực hiện PPTA và đàm phán khoản vay năm 2016. Để SESDP II đi đúng hướng, Chính phủ và ADB cần cung cấp nhiều hướng dẫn và hỗ trợ cho CPMU.

27. Kế hoạch hành động. CPMU và Đoàn đã đồng ý những hành động sau cần thực hiện với thời gian cụ thể:

Hành động Bên chịu trách nhiệm Hạn cuối
Bổ nhiệm thêm 6 cán bộ CPMU MOET 7/2017
Bảng mục lục của sổ tay quản lý tài chính CPMU 9/2017
Hoàn thành sổ tay quản lý tài chính CPMU 11/2017
Khảo sát dữ liệu cơ sở CPMU Q4, 2017
Nộp đơn rút vốn cho tài khoản tạm ứng CPMU 31/7/2017
Nộp văn bản 1 cho tư vấn hỗ trợ khởi động trong nước và quốc tế CPMU Giữa tháng 7/2017
Phát triển trang thông tin điện tử CPMU 12/2017

 

28. Thay đổi nhân viên phụ trách dự án. Do việc thuyên chuyển nhân viên dự án hiện tại sang phòng khu vực khác ở ADB, Chính phủ và Đoàn đã đồng ý rằng trách nhiệm quản trị dự án sẽ được chuyển giao cho nhân viên dự án mới của Phòng phát triển xã hội và con người (SEHS) của ADB có hiệu từ đoàn khởi động ngày 23/6/2017. Việc sắp xếp chuyên gia phân tích dự án vẫn giữ như cũ.

29. Lịch trình Đoàn tiếp theo. Với sự thống nhất của Chính phủ và ADB, ADB sẽ cử đoàn đánh giá khoản vay đầu tiên dự kiến vào tháng 12 2017. Đoàn đánh giá sẽ: (i) thảo luận tiến độ các hoạt động khởi động dự án; (ii) hỗ trợ CPMU thực hiện các gói thầu dự án bao gồm gói thầu về thiết bị và dịch vụ tư vấn; và (iii) cung cấp lời khuyên/hướng dẫn để giảm thiểu khó khăn mà CPMU gặp phải, nếu có.

VI. LỜI CẢM ƠN

30. Đoàn muốn bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến MOET, OOG, MPI, MOF, SBV và chính quyền tỉnh vì những hỗ trợ đáng quý. Đoàn cũng muốn cảm ơn sự hợp tác của CPMU và đóng góp to lớn đến thành công của Đoàn.

 

Kí ngày 23/6/2017 tại Hà Nội

 

 

Tiến sĩ Bùi Hồng Quang

Giám đốc Dự án

Ban quản lý dự án trung ương

Khoản vay 3494 SESDP II

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bà Eiko K. IZAWA

Trưởng Đoàn/ Chuyên gia cấp cao về giáo dục

Đoàn khởi động cho khoản vay 3493/3494 SESDP II

Ngân hàng phát triển Châu Á

 

 

Đính kèm/như đã nêu: MOU – Review Mission – June 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 BÌNH LUẬN