Ban quản lý chương trình

Sơ đồ cơ cấu tổ chức chương trình

map

Bộ GD&ĐT sẽ là Cơ quan chủ quản cho chương trình dự kiến (EA) và sẽ chịu trách nhiệm tổng thể đối với việc điều phối và thực hiện chương trình.

Bộ GD&ĐT xây dựng một Ban Quản lý Chương trình TW (CPMU) để giám sát hàng ngày việc thực hiện chương trình. CPMU sẽ hỗ trợ ban chỉ đạo chương trình và Bộ GD&ĐT về quản lý và thực hiện khoản vay dự án, hỗ trợ giám sát việc thực hiện chương trình phát triển chính sách, và đánh giá việc đạt mục tiêu phát triển của giáo dục trung học.

Ban Quản lý Chương trình TW sẽ chịu trách nhiệm về việc quản lý tổng thể các hoạt động của dự án.

Sở GD&ĐT của mỗi tỉnh sẽ hỗ trợ CPMU điều phối các hoạt động dự án tại cấp tỉnh.

Các trường học sẽ được hỗ trợ thực hiện các sáng kiến chương trình bởi các các đối tác khác nhau.Ví dụ, các trường sẽ tìm kiếm các đối tác kinh doanh ở địa phương để hỗ trợ phát triển STEM và định hướng nghề cũng như nhận thức nghề nghiệp.